Architetonika assina novo projeto - Architetonika Nomad